Posted on

Birkat Yitzchak – Tazria

Excerpted from Rabbi Menachem Genack’s Birkat Yitzchak Chidushim U-ve’urim al HaTorah

האם דיני טומאת בתים תלויים בקדושת הארץ

והבגד כי יהיה בו נגע צרעת (יג, מז)

כתב הרמב”ן: “זה איננו בטבע כלל ולא בהווה בעולם. וכן נגע הבתים, אבל בהיות ישראל שלימים לה’ יהיה רוח השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב, וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועון יתהוה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו להראות כי השם סר מעליו, ולכך אמר הכתוב ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, כי היא מכת השם בבית ההוא. והנה איננו נוהג אלא בארץ שהיא נחלת ה’ כמו שאמר כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה. ואין הדבר מפני היותו חובת קרקע, אבל מפני שלא יבוא הענין ההוא אלא בארץ הנבחרת אשר השם הנכבד שוכן בתוכה. ובתורת כהנים דרשו עוד שאין הבית מטמא אלא אחר כיבוש וחילוק, ושיהא כל אחד ואחד מכיר את שלו. והטעם, כי אז נתיישבה דעתם עליהם לדעת את ה’ ותשרה שכינה בתוכם. וכן אני חושב בנגע הבגדים שלא ינהגו אלא בארץ”.

והנה שמעתי ממו”ר מרן הגרי”ד זצ”ל, שישנם הרבה דינים התלויין בקדושת הארץ, כתרומות ומעשרות ושמיטה ויובל וכו’, וקדושה ראשונה להרמב”ם בטלה אבל קדושה שנייה קיימת לעולם, וזהו דוקא במקומות שהחזיקו עולי בבל, אבל מקומות שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל אינם קדושים, ואין נוהגים שם תרומות ומעשרות. אבל מלבד זה יש דינים שאינם תלויים בקדושת הארץ וחובת הקרקע אלא תלוים בשם ארץ ישראל כגון: עגלה ערופה, סמיכה וקידוש החודש, שנוהגים גם במקומות שכבשו עולי מצרים. וכן הוכיח הרב ז”ל מלשון הרמב”ם שלא תלה דינים אלו במקומות שהחזיקו עולי בבל אלא אף במקומות שכבש יהושע. וכן היה נוהג גם בשבעים שנה בין חורבן בית ראשון לבנין בית שני, שאף שקדושת הארץ נתבטלה אז, אבל השם ‘ארץ ישראל’ המורה על כך שהיא ארצו של העם הנבחר, לעולם לא נתבטל. [עיין אגרות הגרי”ד הל’ מלכים אות ב.]

והנה הרמב”ן כתב להדיא שגם דיני נגעי בתים שאינם נוהגים אלא בארץ ישראל אינם תלויים בקדושת הארץ אלא בשם ארץ ישראל, ולכן לכאורה היה נוהג גם בשבעים שנה בין בית ראשון לבית שני, וגם במקומות שכבשו עולי מצרים בלבד. ועיין במנ”ח (מצוה קעז) שכתב דאין דיני נגעי בתים נוהגים אלא במקומות דקדושת הארץ הוי דאורייתא, ואי קדושת הארץ בזה”ז הוי דרבנן וכשיטת ספר התרומות, א”כ אין דיני נגעי בתים נוהגים. אבל ברמב”ן מפורש לכאורה להיפך, דדיני נגעי בתים אינם תלויים בקדושת הארץ, שאינם חובת קרקע אלא תלויים בארץ הנבחרת.

ונראה שמטעם זה האריך הרמב”ן לבאר מדוע נגעי בתים לא היו נוהגים אלא אחר ז’ שכבשו וז’ שחלקו. ובתורת כהנים המקור הוא מגזה”כ ד”לאחוזה”, אבל הרמב”ן כתב שהוא משום שאחר שישבו נתיישבה דעתם עליהם לדעת את ה’. ולכאורה לא היה הרמב”ן צריך לטעם זה, שהרי גם תרומות ומעשרות לא נהגו עד אחר ירושה וישיבה דהיינו אחר ז’ שכבשו וז’ שחלקו, ושם לא היה צריך הרמב”ן להסביר טעמא דמילתא, דהוא דין התלוי בירושה וישיבה. אכן בנידון דידן נתקשה לרמב”ן, דכיון דנגעי בתים אינו תלוי בקדושת הארץ אלא בשם ארץ ישראל וכמו שכתב הרמב”ן להדיא, א”כ היה צריך נגעי בתים להיות נוהגים מיד בכניסתם לארץ, דלכאורה ז’ שכבשו וז’ שחלקו נוגע רק לענין קדושת הארץ ולא לשם ארץ ישראל, ולכן הצטרך הרמב”ן להסביר דדין אחוזה לגבי נגעי .בתים הוי דין מיוחד דאז נתיישבה דעתם עליהם וכו’

Posted on

Hasidus Meets America: The Passover Haggadah

Excerpted from Hasidus Meets America: The Life and Torah of the Monastryshcher Rebbe zt”l (1860-1938) and an Anthology of His Teachings, by Ora Wiskind, co-published by OU Press and Ktav Publishing

The Passover Haggadah
Todat Yehoshua

The Passover Haggadah recounts a process of transformation in which Jewish self-awareness is fundamentally altered.19 In his extensive commentary on the Haggadah, R. Yehoshua Heschel reads the state of exile, or galut, as the beginning point of a metamorphosis that will transform a seemingly random gathering of individuals into an enmeshed community. But for this to take place, there must be an awakening, the birth of a new dimension of awareness. This awakening is what made the Exodus possible; ultimately, it is what engendered the entity called God’s chosen people, a nation worthy of being redeemed. In the opening pages of his commentary on the Haggadah, he examines the inner workings of that transformation and summons core Hasidic concepts to bring it to light.

“The people picked up its dough before it could rise” (Exod. 12:34). A prelude to the dramatic events to follow, this verse, narrated so briefly, represents the commandment of biur hametz, the injunction to take action, that “no leaven be found in your homes” (Exod. 12:19).20 Following the Zohar, R. Yehoshua Heschel reads it allegorically. “Dough,” in a mystical sense, symbolizes the body, material existence. This verse, then, attests that in that final hour they struggled to elevate themselves, to “pick up their dough,” their physicality, just before it was too late. But haste was essential, before the “Other Side” of evil had time to distract them with anxiety about themselves. In a moment of greatness, they attained the ultimate state of bitul hayesh – annulment of their earthly, embodied, human existence. What made this moment possible is the metaphysical, eternal bond between the Jewish people and God. The connection is primary, organic, indestructible. And so the Exodus, for all time to come, planted within the Jewish people the power to shrug off concern for the body and its pleasures, to forget (if only for a moment) what they lack, the pain and suffering of earthly life, to put aside egotism and selfishness. On this reading, the attainment of what Hasidic teaching calls hitpashtut ha-gashmiyut (freeing oneself from corporeity) signifies a vital, founding stage in every spiritual journey toward freedom, from the historical Exodus to every private story of exile and hoped-for redemption.21

Thus, urgency to “remember the day you left Egypt all the days of your life,” far more than a memory of the historical past, reverberates into the present, into the psyche of every living Jew. R. Yehoshua Heschel describes the self-perception that the Haggadah seeks to cultivate. These lines from the first pages of his commentary resonate with contemporary relevance.

[Remembering] is what ensures our survival throughout our  wanderings, uprooted again and again, from one exile to the next. Wherever we go, we are persecuted and despised, scorned and demeaned by all. Yet we must not falter, must never believe that we are the lowest of nations. The day we left Egypt – this memory must imprint our consciousness, . . . the great lengths to which God went to redeem us from there, to make us His treasured, unique nation. This alone will guard us from being swallowed up by our surroundings, assimilated and lost in alien cultures; this alone empowers us to keep on hoping, never to despair that salvation is near.22

Paradoxically, R. Yehoshua Heschel says, centuries of Jewish existence amidst the nations “as a lamb among wolves” is the most cogent testimony of God’s power on the stage of history. The striking prooftext of all this that he offers is a theologically laden Talmudic passage. The ominous, terror-striking eventuality of Divine occlusion – “I will hide My face on that day” (Deut. 31:18) – is preempted by a second counter-narrative: “Rav Yosef said, His hand is outstretched, guarding over us, as it is written, ‘I have covered you in the shadow of My hand’ (Isa. 51:16).”23 The powerful images in the Haggadah of God’s “strong hand” and “outstretched arm” gesture to this complex reality. Although present-day “heretics” continue to avow that “ours is the nation whose Master turned His face from it,” in truth, hester panim means just the opposite: it attests not to abandonment but to concealed, eternal Divine presence. Thus, he concludes, “‘While they are in the land of their enemies, even so, I shall never reject them utterly’ (Lev. 27:44). God’s ‘outstretched arm’ bears witness to this promise, that the Face will not be hidden forever. His hand secretly shelters and protects us from annihilation in this exile; it buoys our hope that, in the end, God will return and comfort us.”24


19. This section is based on my discussion in: “A Hasidic Commentary on the Passover Haggadah for the New World,” Journal of Jewish Thought and Philosophy 31 (2023), 233–260.
20. His reading al derekh ha-hasidut is based on a passage from Zohar 2.40b, which he notes.
21. Todat Yehoshua, 15–16; 29. R. Yehoshua Heschel returns to this theme later in his commentary, pp. 96–99; see my discussion below. His understanding of “worship through corporeity” and the complex interrelationship between consciousness, materiality and spirituality are clearly influenced by Habad Hasidic thought.
22. Todat Yehoshua, 29–30; see Hebrew Sources, p. 157. He writes cogently of this in his memoirs as well. See my discussion in “Rabbi Yehoshua Heschel Rabinowitz of Monastryrishche: Contemplations of a Hasidic Leader on Judaism in Troubled Times” (Hebrew), Jerusalem Studies in Jewish Thought 25 (2017), 197–202.
23. Hagigah 5b. On the striking statement in that Talmudic passage that “whoever has not experienced hester panim [the hiding of God’s face] is not one of them [the Jewish people],” see Todat Yehoshua, 37; see also his commentary on the Talmud, Yalkut Yehoshua, 95.
24. “Heretics” would avow that “ours is the nation whose Master turned His face from it” (alluding to Hagigah 5b). Todat Yehoshua, 29–30.

Posted on

Parashat Tzav: A Matter of Time

Excerpted from Rabbi Aaron Goldscheider’s Torah United: Teachings on the Weekly Parasha from Rav Avraham Yitzchak HaKohen Kook, Rabbi Joseph B. Soloveitchik, and the Chassidic Masters, co-published by OU Press and Ktav Publishing House

A Matter of Time

The opening mitzvah in Parashat Tzav is terumat ha-deshen, the removal of the ash, a simple ritual that commenced the Temple service every day. It was performed exclusively by a Kohen, who would ascend the outer altar’s ramp, remove a small volume of ash from the pyres, and carefully place it in a designated spot in the Temple precinct. This served the practical purpose of keeping the altar tidy, which maintained the dignity of the Temple and allowed the fires to burn more cleanly.

In keeping with his focus on our oft-forgotten “duties of the heart,” the venerable medieval philosopher Rabbi Bachya Ibn Pakudah in his Chovot ha-Levavot stated that this act was also for the Kohen. The Kohen was privileged to stand before God in the holy Temple as the representative of the entire nation, and therefore could develop inappropriate feelings of superiority:

As Scripture says of Aharon, in spite of the high dignity of his office: “He shall remove the ashes” (Leviticus 6:3) – the Creator obligated him to remove the ashes daily to induce lowliness and remove arrogance from his heart.

The menial chore of taking out the altar garbage was meant to humble the Kohen into being a pure oved Hashem, a servant of God.

Rebbe Simcha Bunim of Peshischa similarly taught that the Kohen’s day began with the lifting of the ashes to put his heart in the right place, by reminding him of the simple, this-worldly needs of the people he represented even in such a holy place. In God’s house, he was to lift up – to elevate – the common man. Too often those who rise to lofty positions become aloof and fail to relate to the struggles and pains experienced by “the little people,” and to raise them up with them.

The nineteenth-century champion of Orthodox Judaism in Germany, Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, found another psychological insight in this mitzvah. The ash reminds us of all the offerings brought the previous day. Removing it signals that it is a new day and we must again do what was incumbent upon us to do the day prior. We cannot rely on what was done yesterday. This recalls Rashi’s comment on “the Lord your God commands you today to observe these laws . . .” (Deuteronomy 26:16): “Every day you shall regard [the commandments] as if they are brand new, as if, on that very day, you have been commanded them.” In order to do this, we must let go of yesterday, and focus on the day ahead.

A fascinating interpretation of terumat ha-deshen arises from the question of its placement. Why doesn’t it appear in Parashat Vayikra, where all the sacrifices are elucidated? The second Ishbitzer Rebbe, Yaakov Leiner, explained that some things can be readily understood,  while others need time to be processed. A new idea forces us to rewire our neural networks, an obscure one takes time to wrap our head around. At times, we do not fully comprehend something until we sleep on it, as the human mind needs a period of relative inactivity to accomplish the processing for us and make it a part of ourselves. The sacrificial rite introduced in Parashat Vayikra was difficult for the Jewish people to wrap their heads around, and this remains true for us today as well. However, with time, a devoted heart, and an openness to absorb these truths, one can surely assimilate them into one’s very being. This is represented by terumat ha-deshen. When the sacrifices of the previous day have finished burning, their process is complete and one removes their ashes, an act that can be performed all night. Why at night? Because it represents the time when the mystifying is on some deep level demystified and absorbed.

The verse says, “Taste and see that God is good” (Psalms 34:9). Sometimes this proves challenging, as various Torah laws and practices defy our rational faculties or moral sensibilities. The sacrificial rite with its myriad details is a good example. Nevertheless, the rebbe taught that when we allow them to find a place within us, they will subconsciously become as beloved as any of God’s more consciously assimilable teachings.

One of the most outstanding Chassidic masters, the Kotzker Rebbe, made this very point. He was once asked, why do we say in the Shema that God’s words should be “upon ( עַל ) your heart” (Deuteronomy 6:6) and not “in (- בִּ) your heart”? “Of course they should be in your heart,” the rebbe replied, “but that is not always possible. At the very least, you can put them on your heart. They may sit there for a long time. But someday your heart will open, and if they are already on top of your heart, they can slip right in.”

We cannot always readily digest the Torah we learn. In the same way reaching one’s mature height is the product of years of silent growth, spiritual and emotional development slowly and immeasurably occurs beneath the surface. The key is to place the mitzvot “on our hearts.” When we recognize the nobility of the Torah’s directives and feel honored to be their recipient, we desire to taste God’s goodness. At that point, it is merely a matter of time.

Posted on

Birkat Yitzchak – Purim

Excerpted from Rabbi Menachem Genack’s Birkat Yitzchak Chidushim U-ve’urim al HaTorah

ואנכי הסתר אסתיר

ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה’ בעמלק מדור דור (יז, טז)

וברש”י: “ידו של הקב”ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. ומהו כס ולא נאמר כסא, ואף השם נחלק לחציו. נשבע הקב”ה שאין שמו ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כלו וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם”

והנה הספר היחיד בתנ”ך שלא נזכר בו שמו של הקב”ה הוא מגילת אסתר. ובפשטות טעם הדבר הוא, שכל הנסים שבמגילת אסתר הם נסים נסתרים, והנהגת ה’ ופעולתו נסתרת מאחורי הפרגוד ואינו נראה אלא לבעל אמונה המבין דבר לאשורו. וכן אמרו חז”ל (חולין קלט, ב): “אסתר מן התורה מנין, ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא וגו'”, שהכל נעשה בהסתר.

אבל הנה ראיתי בספר ‘לימודי ניסן’ להגאון רבי ניסן ליפא אלפערט זצ”ל, שכתב שהטעם בדבר הוא משום שמגילת אסתר מדברת אודות המן ובמה שרצה להשמיד את היהודים ובסוף הוא נתלה, וכל תוכן ותוקף מגילת אסתר הוא לזכור את עמלק ומחייתו, שהמן מצאצאי עמלק היה, ולכן לא נזכר שמו של הקב”ה, שכל זמן שעמלק קיים אין שמו של הקב”ה שלם.

והנה לכאורה נראה שמה שאין אנו רואים בגלוי את מעשה הקב”ה והכל נראה כטבע, הוא משום שאם היתה הנהגת הקב”ה גלויה לעין כל לא היה מקום לאמונה ובטחון, וזהו לפי הטעם הראשון שביארנו למה שמו של הקב”ה אינו נזכר במגילת אסתר. אולם לפי מה שכתב הגר”נ אלפערט זצ”ל יש לומר, שמציאות הרשע ועמלק בעולם מכסים ומסתירים מעינינו את מעשה ה’ ולכן אינו נראה לכל, אבל בימות המשיח כשיימחה עמלק, אז תמלא הארץ דעה את ה’ ועיני כל יראו את מעשה ה’ ויבינו השגחתו בעולם ואז יהיה שמו וכסאו שלם.

Posted on

Parshat Vayakhel-Pekudei – A Retrospective: Putting Sinai in Perspective

Excerpted from Rabbi Shmuel Goldin’s Unlocking the Torah Text-Shmot: An In-Depth Journey into the Weekly Parsha, co-published by OU Press and Gefen Publishers

A Retrospective: Putting Sinai in Perspective

Context

One of the indelible images of the book of Shmot is of the free-willed acceptance by the Israelites of the Torah at Sinai, captured in the people’s proclamation “we will do and we will hear.” Yet a Midrashic tradition quoted in the Talmud shatters that image, painting a vastly different picture.

Rabbi Avdimi bar Chama bar Chasa maintains that the Torah passage “And [the Israelites] stood at the base of the mountain” implies that during Revelation, “God held the mountain over them like a barrel and proclaimed: ‘If you accept the Torah, fine – but if not, here will be your burial!’ ”

Rava agrees with Rabbi Avdimi but claims that, centuries later, at the time of the Purim story, the Jews finally freely accept what their ancestors had accepted at Sinai under duress. As proof he cites a passage at the end of Megillat Esther which closely parallels the commitment “we will do and we will hear” rooted at Sinai. The Megilla testifies that the Jews “fulfilled and accepted.” “They fulfilled,” says Rava, “that which they had already accepted.”

Questions

Why do the rabbis transform the scene at Sinai so completely? Why is Rabbi Avdimi so intent upon adding an element of coercion to the Revelation narrative that does not seem to exist in the straightforward reading of the text?

Furthermore, how does the Purim story, according to Rava, relate to the Revelation narrative? Purim, a story of survival from the Persian period of Jewish history, occurs centuries later and would seem to be completely unrelated to the events at Sinai. Is Rava simply playing a word game, arbitrarily connecting two totally different tales on the basis of a linguistic nuance?

Approaches

Through a figurative, rather than literal, interpretation of this well-known Midrash, a powerfully significant lesson can be derived.

A
The rabbis demonstrate tremendous historical integrity as they ask us to put ourselves in the place of the Israelites at Sinai: You have just witnessed the Ten Plagues, the Exodus, the parting of the Reed Sea, the battle with Amalek, the gift of the manna and more. And now, amidst the thunder, lightning and sounding of the shofar of Revelation, God turns to you and asks, “Will you accept my law?”

Could your answer possibly be anything other than a resounding “Yes”?

On a technical level, of course the Israelites retained their free will during Revelation. In reality, however, they were faced with coercion of circumstance. It was as if “God held the mountain over their heads.” Given the surrounding environment, they did not have the opportunity to freely choose.

B
In this light, Rava’s puzzling observation suddenly makes abundant sense, as well.

Yes, he says, it is true that at Sinai the Israelites did not have the benefit of choice. Surrounded by the miraculous events of the moment, they could not choose a different path.

The time comes, however, when God withdraws; when His hand in the  world is no longer open and He orchestrates events from behind a screen. Within the national era of Jewish history, that moment arrives at the time of the Purim tale. Purim marks the onset of the non-prophetic period of the national era. At no point does God speak directly to Esther or Mordechai, the heroes of the story. They must, instead, determine divine will during a time of God’s silence and in the face of extraordinarily trying circumstances.

And when the Jewish community of that day accepts the story of Purim as divinely orchestrated, when they see the hidden miracle in a series of events that could have been interpreted as coincidental – only then, for the first time, the nation accepts with total freedom what their ancestors were forced to accept at Sinai.

As we have noted before, both the patriarchal era and the national era of Jewish history open with clear, direct communication between God and man. A point is reached, however, in each of these eras, when prophecy is silenced and God pulls back to allow us to find our own way. Just as a parent must let go of the child’s hand if a child is to learn to walk on his own, so too God withdraws and challenges us to determine our path.

And when that moment arrives – during the patriarchal era at the time of the Yosef story, and during the national era at the time of Purim (see Bereishit: Vayeishev 1) – full free will is born and our challenge truly begins.

Points to Ponder

One of the common questions asked by children and adults alike as we consider the flow of Jewish history is, “Why did God limit the performance of miracles to ancient times?” With a sense of longing, we look back to a time when everything was open, when God’s existence was obvious and His connection to our lives clear.

The rabbis, however, would have us understand that, on some level, this sense of longing is misplaced.

To live in a time when God is “hidden” is to face a trial that transcends the test of Sinai. When the thunder, lightning and shofar of the book of Shmot fall silent; when we are forced to find and appreciate God’s existence in the quiet miracles that surround us each day, that is when the mature challenge truly begins.

Posted on

Parashat Ki Tisa: The Spirit of Shabbat

Excerpted from Rabbi Aaron Goldscheider’s Torah United: Teachings on the Weekly Parasha from Rav Avraham Yitzchak HaKohen Kook, Rabbi Joseph B. Soloveitchik, and the Chassidic Masters, co-published by OU Press and Ktav Publishing House

The Spirit of Shabbat

One mitzvah enshrined in the Ten Commandments is Shabbat. When God commanded us to keep Shabbat, He referred to it in the singular:
“Remember the day of Shabbat ( השַַּׁבתָּ )” (Exodus 20:7). Why now, in Ki Tisa, does the Torah say, “observe My Sabbaths ( שַׁבתְּותֹיַ )” (Exodus 31:13)?

On a simple level, one can say it merely refers to the many Sabbaths of the year. Rabbi Yaakov Tzvi Mecklenburg, however, suggested in his
Ha-Ketav ve-ha-Kabalah that the use of the plural is to refer to the two aspects of Shabbat, one of which leads to the other: the resting of the
body by observing Shabbat’s intricate laws engenders the tranquility necessary for the soul to delve into spiritual matters. Shabbat is, ultimately, a Besinnungstag, “a day of reflection.” Rabbi Mecklenburg added that this might be the meaning of the aggadic statement that Mashiach will come when the Jewish people observe two Sabbaths. Perhaps it does not mean two separate occurrences of Shabbat, but the perfect integration of the two aspects by all on a single Sabbath.

In a similar vein, Rav Avraham Yitzchak Hakohen Kook emphasized the beauty of Shabbat as a day which improves the quality of life for the Jew and for the Jewish people as a whole. He taught that we need to recover from the negative effects of the materialistic, physical world that oftentimes weakens our pure inner essence. Shabbat provides us a sanctuary in time in which to regain our balance, and in its wholesomeness our souls reconnect to their true source:

The pressure of growth and the perfection of life requires actualization by providing a space in which to take a rest and shake off the bustle of everyday affairs. The individual can recover from mundane living at frequent intervals – every Sabbath.

Prior to the onset of Shabbat, the Sages prescribe checking our pockets to remove any item that may not be carried on the sacred day. Rav Kook interpreted this as more than a sensible measure against sin. Shabbat helps us align our inner sentiments and ideals of truth, sensitivity, and sanctity with our activity in the outer world, so that the two operate in harmony. The Mishnah says that a person needs to check their beged, which literally means “clothing,” but it can also be homiletically linked to the word for the unfaithful, boged. When we usher in Shabbat, we are to ask ourselves if anything picked up during the week needs to be removed from our lives. Are our thoughts and actions of the six weekdays in consonance with our convictions and core beliefs?

As we make sure the preceding week is in concord with the culminating Shabbat, we also must bring Shabbat into the following week. When we recite Havdalah, we formally mark the conclusion of Shabbat. The Midrash remarks about the tent of our matriarch Sarah, “a candle would burn from Shabbat eve to Shabbat eve.” Why was this the case if the Shabbat candles are only intended to remain lit for Shabbat? The idea seems to be that for Sarah the impact of Shabbat went well beyond Shabbat itself; the light and aura of the holy day informed her home for the rest of the week.

Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, a rabbi of note who was Rav Kook’s contemporary, once commented on the prevalent custom of not giving Havdalah wine to women. He suggested that the reason for this is that practice of our matriarch Sarah, to transfer the qualities of Shabbat into the week. By abstaining from the Havdalah wine that marks the end of Shabbat, she symbolically extends the spirit of Shabbat into the work week.

Shabbat gives us the opportunity to figure out who we really are as a person and what makes a difference in our lives, and to reevaluate our life’s direction at regular intervals. Rav Kook quoted a verse from Parashat Ki Tisa, “Between Me and the Children of Israel it is an everlasting sign” (Exodus 31:17), in his description of the exquisite nature of Shabbat:

A holy day, on which is revealed the inclination of the nation – the inclination towards divine living – in its individuals. It is a sign to the nation that its soul naturally has the need and capacity to bask in the divine. The divine delight, which draws itself into the spiritual point that is the neshamah yeterah (extra soul), rests in the heart of every one of its children.

Posted on

Parashat Mishpatim: Na’aseh ve-Nishma – The Hidden and The Manifest

Excerpted from Rabbi Aaron Goldscheider’s Torah United: Teachings on the Weekly Parasha from Rav Avraham Yitzchak HaKohen Kook, Rabbi Joseph B. Soloveitchik, and the Chassidic Masters, co-published by OU Press and Ktav Publishing House

Na’aseh ve-Nishma: The Hidden and The Manifest

Two unforgettable words declared by the entire Jewish people at Mount Sinai, na’aseh ve-nishma, “we shall do and we shall listen,” have reverberated throughout the generations. The meaning of these two words and the significance of their counterintuitive order have been subject to a wealth of interpretations.

Rashbam, one of the Ba’alei ha-Tosafot and grandson of Rashi, strove to interpret the Torah according to the peshat (literal-contextual meaning). Consistent with this approach, he explained that na’aseh refers to the commandments already given, such as circumcision and Shabbat, and nishma refers to the ones that would be given during the revelation at Sinai. With this declaration, the Jewish people were reaffirming their commitment to the laws which they had already been keeping, and accepting the new ones now being given at Sinai.

Rabbi Ovadiah Seforno conceived of the two terms as expressing a certain mindset or attitude. The Jewish people would observe the commandments (na’aseh) in order to obey (nishma) the word of God. In other words, the Jews were saying that their performance of mitzvot was not contingent on receiving a reward or on any other ulterior motive. Their motivation was pure, acting solely for the sake of obeying God.

One of Chassidut’s most celebrated thinkers, Rebbe Nachman of Breslov, suggested a deeper understanding of these words:

For example, the Torah’s refrain “God spoke to Moshe, saying” ( ויַדְַברֵּ ה׳ אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר ) makes no demands on us. It is a part of the Torah that we can only “hear” (nishma) but not “perform” (na’aseh). Nevertheless, it has profound meaning. Even among the mitzvot which we think we grasp, there exist layers of meaning beyond our reach. We hear but we do not comprehend. On other planes of existence, these things are understood, but others are still not. The duality of na’aseh and nishma runs throughout all reality.

This notion of inscrutability has been expressed by other Torah luminaries as well. It is said in the name of Rav Chaim Brisker that the reasons we find for the commandments are merely subjective impressions, even the rationale that we may not murder other human beings because it will destroy civilization. Since God could have made the world otherwise, or even in such a way that murder would maintain the fabric of society, the objective reasons behind the mitzvot belong to an inaccessible, supernal realm.

A memorable anecdote involving the Kotzker Rebbe exemplifies this, too. A student once approached the Kotzker and related that he was troubled because he could not understand the ways of God. The rebbe responded with the kind of sharp retort for which he is famous, “A God I could understand, I would not be able to believe in.”

This theological approach, echoed by others but elaborated more fully by Rebbe Nachman, should be appreciated for the way it informs daily Jewish living. The Torah study that we do is an exemplary form of avodat Hashem, divine service, because it does not exhaust itself with learning for the sake of observing. Every word contains worlds of meaning, and through its study we draw closer to the Creator of this immense complexity.

A rabbi is traditionally the most learned in Torah. The general Hebrew term for “rabbi” is rav ( רַב ), which can be understood as one who has an abundance ( הרְַבהֵּ ) of Torah knowledge. The Chassidim designated a different term for their spiritual masters, rebbe ( רַביִּ ), which some claim is a combination of the term for abundance plus the letter yod, which is part of God’s divine name. Therefore, the rebbe is someone who has mastered a great deal of Torah, and whose learning has brought him palpably closer to God. Such is the power of Torah study.

Furthermore, when we bear in mind that our intellect and actions operate on the surface of the Torah, the tip of the iceberg, we inculcate within ourselves a deeper respect for the Torah. If we were privy to what is encoded in every law, word, or crownlet of the Torah, we would never attempt to tamper with or deviate from any of God’s instructions.

We are all familiar with the custom of hagbahah, lifting the Torah scroll prior to or after its reading. The congregation affirms that “this is the Torah that Moshe placed before Israel, in Moshe’s hands from the mouth of God.” But how can we truthfully declare that this is the same Torah, if we cannot even make out the words as it is borne aloft? Perhaps it symbolizes that the Torah is lofty, beyond our ken, mystifying even. The Torah may not be in heaven, its deepest dimensions are certainly not of this earth.

Rebbe Nosson Sternhartz of Nemirov, the prized student, personal scribe, and expositor par excellence of Rebbe Nachman, developed his master’s conception of the revealed and hidden aspects of the Torah by way of a Midrash on Psalms 81:4:

On Rosh Hashanah, the Holy One tells Satan to bring witnesses, and he brings the Sun alone. The Holy One says, “By the mouth of two witnesses is a matter established” (Deuteronomy 19:15), so he goes to bring the Moon. But the Moon is concealed, and though he seeks her out, he cannot find her. Then, the Holy One rises from the throne of strict justice and sits on the throne of mercy.

Rebbe Nosson interpreted the Midrash as follows. Every Jew has two aspects, the visible and the invisible. The Sun shines brightly and represents the manifest and external aspects of Jewish observance; it corresponds to na’aseh and to the Torah. At times, we are negligent in our observance, so “the Sun” testifies to our failures. But this is only half the story. The Moon – sometimes barely visible, sometimes not visible at all – represents the innermost, hidden yearnings of the Jew to be close to God; it corresponds to nishma and to prayer. Satan cannot find “the Moon” to force her to testify. God looks straight into the innermost chambers of our heart and finds no guilt.

The Jewish people’s declamation at Sinai, na’aseh ve-nishma, is the credo of Judaism. So much is encompassed in the space of these two words about who we are and who we want to be. Let us live up to this eternal pledge.

Posted on

Parshat Yitro: The Mystery of Moshe’s Father-in-Law

Excerpted from Rabbi Shmuel Goldin’s Unlocking the Torah Text – Shmot, co-published by OU Press and Gefen Publishers

The Mystery of Moshe’s Father-in-Law

Context
Upon hearing of the Israelites’ successful Exodus from Egypt, Moshe’s father-in-law, Yitro, gathers Moshe’s wife and children and journeys to the Israelite encampment near Mount Sinai. After a mutually respectful reunion with his son-in-law and a celebratory meal including Aharon and the elders, Yitro counsels Moshe concerning the governance of the people. Moshe accepts his father-in-law’s suggestions and the Torah then records: “And Moshe released his father-in-law
and he [Yitro] returned to his land [Midian].”

Yitro, thus, apparently departs before Matan Torah (the Revelation at Sinai) even begins.

Many chapters later in the text, however, Yitro suddenly reappears in the Israelite camp. In the book of Bamidbar (Parshat Beha’alotcha), after Revelation, as the nation begins its momentous journey away from Mount Sinai, the Torah abruptly interrupts the narrative to record the following conversation between Moshe and his father-in-law:

Moshe: “We are journeying to the place in which God has said ‘I will give it to you.’ Go with us and we will treat you well, for the Lord has spoken of good for Israel.”
Yitro: “I will not go, for only to my land and to my birthplace shall I go.”
Moshe: “Please do not leave us, for you know our encampmentsin the wilderness and you shall be as eyes for us. And it shall be if you come with us, and the good that God will bestow upon us, we will bestow upon you.”

There, the conversation ends. Yitro does not openly appear again in the Torah text.

Questions
Did Yitro end his first visit to the Israelites by returning to Midian before Revelation? If so, why does the text inexplicably record his presence, chapters later, as the Israelites prepare to depart from Sinai? If he never left in the first place, why does the Torah state in Parshat Yitro, “And Moshe released his father-in-law and he returned to his land”?

What was the final outcome of the conversation between Moshe and Yitro in the book of Bamidbar? The Torah records no conclusion. Does Yitro ultimately return to Midian or does he join his son-in-law’s people in their historic journey from Sinai after Revelation?

On an even more basic level, why does the Torah bother to record the visit(s) of Yitro to the Israelite encampment at all, particularly as bookends to Revelation, the formative event of Jewish history? Of what lasting importance is Yitro’s ultimate decision? Why should we care whether or not one additional individual joins the Israelites in their journey? And if Yitro’s fate is so important, why isn’t the text clear concerning his final decision?

Approaches

-A-

Faced with the puzzling textual information concerning Yitro’s appearance(s) at Sinai, the early scholars take a step back and raise a related, yet even more basic, issue: Why did Yitro journey to the Israelite encampment in the first place?

Among the suggestions they offer are two possibilities recorded in the Talmud, based on the verse “And Yitro, the priest of Midian, the father-in- law of Moshe, heard all that God had done for Moshe and Israel his nation…

What did Yitro hear? “Rabbi Yehoshua maintains that he heard the news of the battle with Amalek…. Rabbi Eliezer Hamoda’i argues that he heard the news of Revelation.”

The Talmud goes on to explain that the debate between Rabbi Yehoshua and Rabbi Eliezer concerning Yitro’s motivations hinges upon a fundamental disagreement over the timing of his visit to the Israelite encampment. Rabbi Yehoshua, in consonance with the flow of the text before us, maintains that Moshe’s father-in-law arrives prior to Revelation. Rabbi Eliezer, on the other hand, evidence of the text notwithstanding, claims that Yitro does not arrive until after the Torah is given. Only upon hearing of that momentous event, argues Rabbi Eliezer, does Yitro journey to
his son-in-law’s people.

Central to Rabbi Eliezer’s position is a well-known yet often misunderstood rule of traditional Torah study: Ein mukdam u’me’uchar ba’Torah – the text does not necessarily follow chronological order. Thus, even though the Torah records Yitro’s appearance as occurring before Matan Torah, he does not actually arrive until after Revelation is complete.

This rule is invoked sparingly by the scholars only when they feel that the events in the text cannot be understood in the sequence in which they unfold. Everyone agrees that, on the whole, the Torah does follow chronological order in its description of events.

-B-

Centuries later, in their struggle to explain Yitro’s sudden reappearance in the book of Bamidbar, the commentaries base their approaches upon the dispute between Rabbi Yehoshua and Rabbi Eliezer.

The Ibn Ezra, for example, maintains that Rabbi Eliezer is correct: Yitro does not arrive until after Revelation. The record of Yitro’s visit prior to Revelation is temporally out of place. Furthermore, although the Torah records two conversations concerning Yitro’s future plans (one before Revelation and one after), only one conversation actually takes place. The Torah simply refers to that conversation twice.

After listing a series of proofs to bolster his position, the Ibn Ezra addresses the obvious question: if Yitro arrives only after Revelation, why does the Torah chronicle his visit in detail in Parshat Yitro before Matan Torah even begins? The Ibn Ezra postulates that the Torah wants to create a distinction between Yitro’s visit and the attack of the nation of Amalek, recorded at the end of the previous parsha, Beshalach. Yitro’s commendable behavior towards the Israelites is to be seen in stark contrast to the unprovoked hostility of the Amalekites.

In this way, at the dawn of Jewish history, the Torah demonstrates that the approach of normative Judaism to the non-Jewish world is far from monolithic. While those, like Amalek, who perpetuate evil are to be resisted in implacable fashion, “Righteous Gentiles” such as Yitro are to be treated with respect and honor.

Centuries later, this distinction between Yitro and Amalek is again clearly drawn as the fate of their progeny is determined. When Shaul, the first king of Israel, prepares to wage war against the Amalekites, he warns the descendents of Yitro to evacuate Amalekite territory and escape the looming conflagration.

-C-

After lengthy discussion, the Ramban ultimately disagrees with the two basic arguments of the Ibn Ezra and arrives at a conclusion that preserves the flow of the Torah text from Parshat Yitro to Parshat Beha’alotcha.

Yitro, he argues, arrives at the wilderness of Sinai before Revelation, as indicated in the text and as maintained by Rabbi Yehoshua. The two conversations between Moshe and Yitro recorded in the text, he continues, both occur. Yitro discusses his plans with Moshe before Revelation, returns to Midian, subsequently rejoins Moshe at Sinai after Revelation and the second conversation takes place.

-D-

Finally, the Abravanel presents a third option, agreeing with the Ramban on one point and with the Ibn Ezra on the other. Like the Ramban, the Abravanel maintains that Yitro arrives before Revelation. He claims, however, that Moshe’s father-in-law then remains with the Israelites for two years, sharing in the experience of Matan Torah. Only one conversation takes place between Moshe and Yitro concerning Yitro’s future plans. Agreeing with the Ibn Ezra, the Abravanel believes that this dialogue occurs after Revelation but is also briefly referenced in Parshat Yitro, two years before it occurs.

-E-

If the authorities disagree concerning Yitro’s arrival at Sinai, even greater debate surrounds the mystery of his ultimate fate.

Some scholars maintain that Moshe’s father-in-law returns to his homeland for practical reasons. The Sforno, for example, suggests that Yitro believed that he could not, at his advanced age, tolerate the environment of a new land. Moshe was successful, however, in convincing his father-in-law’s descendents to join the Israelites’ historic journey.

The Sifrei quotes Yitro as offering arguments which in the centuries to follow will often be raised by those choosing to live in the diaspora: I will not join you because of my familial obligations and because of my material success outside the land.

-F-

Other sages, while agreeing that Yitro returns to Midian, attribute higher motives to his decision.

An early source, none other than Rabbi Eliezer Hamoda’i, the Tannaitic scholar who weighed in concerning Yitro’s arrival (see above), maintains that Moshe’s father-in-law offers the following rationale: What good can I possibly do, Moshe, if I join you on this journey? A candle only makes a difference where it is dark. You, Moshe, are like the sun while Aharon is like the moon. In the face of your illumination, I, a mere candle, will have no effect at all. I will therefore return home, to Midian, where I will convert the members of my family, bringing them under the cover of the wings of the Almighty.

-G-

Virtually alone among classical commentaries, the Ramban demurs and maintains that Yitro actually decides to join the Israelites upon their departure from Sinai. As indicated above, the Ramban adheres to the pshat of the text in maintaining that Yitro actually visited Sinai on two occasions, once before and once after Revelation. After the first of these visits Moshe’s father-in-law returned to Midian. After the second visit, however, Moshe successfully convinces Yitro to remain and to throw his lot in with the fledgling Jewish nation.

-H-

Regardless of the positions we adopt concerning Yitro’s visits, motives and final decision, the fundamental questions remain: Why does the Torah bother to record these events at all, particularly as bookends to Matan Torah, the formative event of Jewish history? Of what significance is the possible decision of one more individual to join the Israelites’ journey? And, if Yitro’s fate is so important, why isn’t the Torah clear concerning his final decision?

Answers to these questions may well lie in two basic truths concerning Revelation which will be discussed in greater depth elsewhere (see Ki Tissa 5, Approaches A2).

1. Revelation is not a one-time event but an ongoing phenomenon. The Torah is received anew in each generation through study, observance and halachic application.

2. Revelation unfolds not only in communal but in individual, personal terms. At the foot of Mount Sinai, each individual struggled with his own commitment to God’s newly given law. Similarly, in each generation, as the Jewish nation renews its commitment to Torah, every individual struggles to determine his or her relationship with that law.

Suddenly, the Torah’s intent becomes clear.

The text chooses Yitro, the one individual present at Sinai whose relationship to Revelation most clearly mirrors our own across the ages – an “outsider” who did not personally witness the miracles of the Exodus, the parting of the Reed Sea, the defeat of Amalek; a “latecomer” whose information concerning God’s Revelation is (at least according to most authorities) heard rather than seen.

The text then brackets the narrative of national Revelation with the account of Yitro’s individual, internal struggle as he decides whether to accept or to reject the laws given at Sinai, to affiliate with the Israelites as they begin their journey or to return to the known comforts of home.

Through this focus on Yitro, the Torah foreshadows the personal struggle of each Jew in every generation.

Distant from Sinai, we, too, must decide whether or not to heed Matan Torah’s eternal call; we must determine to what extent we will truly be part of our people’s ongoing journey from Revelation to the end of days.

Yitro’s choice remains open in the text to indicate that for each of us, regardless of our background, our place in our people’s saga is not a foregone conclusion. There are no assurances, no inherited certainties. Like Yitro, we face overwhelming choices as we map out our spiritual paths. Concerning our place in the journey of our people, the jury is out until we decide; and the process of deciding courses through our entire lives.

Points to Ponder
If the story of Moshe’s father-in-law reflects the universal struggle of all Jews for philosophical self-definition, it also validates the spiritual journey of one specific subset within our community: converts to Judaism.

Great misunderstanding abounds concerning the attitude of Judaism towards conversion. The traditional Jewish community’s apparent reluctance to accept potential converts is often interpreted as negativity towards conversion and converts themselves. Nothing could be further from the truth. Our approach towards potential converts actually mirrors our fundamental belief in the inherent potential value of all human beings, Jew and non-Jew alike (see Bereishit: Noach 4). We hesitate to convert others to Judaism simply because we believe that those outside of our faith tradition are under no obligation to be like us. We do not maintain that an individual must worship as we do, nor do we contend that only our path will afford “redemption.”

We therefore work mightily to ascertain that an individual wishing to convert:
1. Fully understands why he is doing so

2. Recognizes that, from our perspective, he is not required to convert

3. Spends time in serious study and comes to realize exactly what his decision to convert will entail

In short, we insist that a potential convert reflect knowledge and commitment.

If over time and through a serious course of study, an individual demonstrates a true desire to convert and a commitment to Jewish law and practice, we are obligated to accept him fully. 

Numerous sources within our tradition reflect the high regard in which righteous converts are held.

For example:
1. A specific mitzva is found in the Torah instructing us to “love the convert.” This commandment exists over and above the general edict “Love for your friend as for yourself,” which also applies to converts.

2. God Himself is described in the Torah as One Who “loves the convert, providing him with bread and garment.”

3. Conversion features prominently at pivotal moments in our nation’s history through the contributions of important figures such as Yitro and Ruth.

4. We beseech God in our daily prayers to judge us favorably in the merit of our nation’s righteous individuals, including the geirei tzedek (righteous converts).

5. Most significantly, as noted before (see Bereishit: Vayeishev 4, Approaches B), the laws of conversion themselves are derived by the steps taken by the Israelites and those who stand with them at Sinai, before and during Revelation. We are, in a real sense, a nation of converts, our Jewish identity determined by our ancestors’ acceptance of Torah law at Sinai or thereafter.

Does Yitro eventually convert to Judaism? The answer remains unclear, as well it should. After all, conversion is a difficult process and not all can or should see it through.

If Yitro did convert, however, we can be certain that he was welcomed with open arms by Moshe and the Israelites.

Posted on

Parashat Bo: Time is of the Essence

Excerpted from Rabbi Aaron Goldscheider’s Torah United: Teachings on the Weekly Parasha from Rav Avraham Yitzchak HaKohen Kook, Rabbi Joseph B. Soloveitchik, and the Chassidic Masters, co-published by OU Press and Ktav Publishing House

Time is of the Essence

The major events of the Exodus and their accompanying mitzvot are contextualized within the framework of time. Rabbi Joseph B. Soloveitchik was fascinated by this, and showed, at length and in various fora, that time’s prominence here is intentional and even essential. At the birth of our nation, it was crucial for us relearn and appreciate the true value of time.

Time to Go
In Parashat Bo, in particular, time is prominent.
(1) The stroke of midnight: On the night of the Israelites’ departure, the final plague occurred precisely at the stroke of midnight: “And it occurred at midnight” ( בַּחֲצִי הַלַּיְלָה ) (Exodus 12:29). Moshe said it would occur “around midnight” ( כַּחֲצוֹת הַלַּיְלָה ) (Exodus 11:4) because humans cannot calculate that time precisely. The plague struck not a millisecond before midnight and not a millisecond after – it was midnight, on the dot. The Israelite slaves were suddenly made aware of the power of time through the ultimate before-and-after contrast. At a specific moment, everything would irrevocably change.

(2) The first commandment: “This month shall be for you the head of the months’’ (Exodus 12:2). The very first commandment given to the Jewish people was about marking time. Why?

To the slave, time is a curse; he waits for the day to pass. The slave’s time is the property of the master. No matter how hard he may try to be productive in time, he will not reap the harvest of his work; therefore, he is insensitive to time.

The Jewish people were about to be liberated, and learning time-awareness is a critical first step in transitioning to a liberated existence. The Rav suggests that this might account for the halachic  exemption of slaves from mitzvot aseh she-ha-zeman geraman, the time-bound mitzvot. Without awareness of the ebb and flow of time, the slave cannot be held responsible for performing those mitzvot limited by time.

(3) Leavening time: On the verse “You shall guard the matzot” (Exodus 12:17), Rashi cites the Mechilta which understands this to mean “guard them so they do not become chametz.” He then cites another
opinion:

Rabbi Yoshiyah says: Do not read it as “matzot” ( מַצוּתֹ ) but as “mitzvot” ( מִצוְתֹ ). In the same way we do not allow matzah to be leavened, so we do not allow a mitzvah to be leavened. If the opportunity presents itself, perform it immediately.

Alacrity, which requires sensitivity to time, is an essential component in the service of God, and matzah is a paradigm for every mitzvah.

As the Jewish people were on the cusp of liberation, they needed to develop a consciousness of “time-awareness,” to use the Rav’s term. Even today, as we prepare for Pesach and bake matzot, we are ever conscious of the eighteen minutes steadily ticking away until the dough becomes chametz.

The unified theme of time, therefore, comes into focus. The final plague occurred at exactly midnight, we were bidden to establish a calendrical system, and the matzah had to be eaten within a specific period of time. All of these accentuated for the Israelite slave the lesson that time is essential to true freedom.

Making (the) Seder out of Time
The rituals of the Seder night, which commemorate our enslavement and liberation from Egypt, are likewise closely interwoven with the theme of time.

(1) The holiday blessing: We usher in Pesach during the Amidah of Ma’ariv by saying that God “sanctifies Israel and the festive seasons” (מְקַדֵשּׁ ישִרְָׂאלֵ והְזַמְַּניִּם). These words are repeated throughout the holiday, through which we affirm that it is the Jewish people who sanctify it. This is because God delegated to the Jewish people – in the very first commandment noted above – the authority to determine the date of the festivals. They are the conduit through which sacred time is sanctified and marked.

(2) The first cup of wine: Why does the first cup of wine, over which we recite Kiddush, count as one of the dalet kosot, the four special cups drunk at the Seder? Is it not the case that we recite Kiddush at the beginning of every Shabbat and holiday? With his characteristic penetrating insight, the Rav proposes that the first cup of wine signifies the sanctification of time, by discriminating between the weekday and the onset of Pesach. In that sense, it is part of what Pesach is all about: time-consciousness.

(3) The opening of Maggid: We are accustomed to begin the section of Maggid by reciting the Aramaic passage Ha Lachma Anya, “This is the bread of affliction that our forefathers ate in the land of Egypt.” However, the Haggadah of the Rambam precedes that with the words “we hurriedly left Egypt” ( בִּבְהִילוּ יָצָאנוּ מִמִּצְרַיִם ). The Rav argues that the Rambam thought the theme of time-awareness to be so important that to successfully tell the story of the Jewish people’s redemption from slavery it had to be begin the narrative.

The Seder is intended to remind us of our unique ability, conferred upon us by God, to sanctify time. This theme is foundational to the story of our people and must be amplified when celebrating the Exodus.

Counting Days and Weeks
This special Pesach emphasis on time continues well beyond the Seder night. The very next night we begin sefirat ha-omer, the counting of the Omer, marking each passing day and then every week as time slowly marches to Shavuot nearly two months later. The Rav exquisitely expresses the deeper meaning embedded in this count:

When the Jews were delivered from the Egyptian oppression and Moses rose to undertake the almost impossible task of metamorphosing a tribe of slaves into a nation of priests, he was told by God that the path leading from the holiday of Passover to Shavuot, from initial liberation to consummate freedom . . . leads through the medium of time. The commandment of sefirah was entrusted to the Jew; the wondrous test of counting forty-nine successive days was put to him. These forty-nine days must be whole. If one day is missed, the act of numeration is invalidated.

A slave who is capable of appreciating each day, of grasping its meaning and worth, of weaving every thread of time into a glorious fabric . . . is eligible for Torah. He has achieved freedom.

Rabbi Michael Rosensweig, a rosh yeshiva at the Rabbi Isaac Elchanan Theological Seminary affiliated with Yeshiva University, expands upon this teaching of the Rav by highlighting the fact that, remarkably, we are enjoined to actually recite a blessing over time as we count the Omer. The forty-nine repetitions of this blessing help us internalize the fact that time can be imbued with sanctity.

Lessons for Living
As our ancestors learned at the Exodus, time is not a blank canvas on which we live out our lives but a wash of distinct colors – alternately bold and muted, bright and dark – every moment pregnant with sacred potential. It follows that the importance of the clock for modern Jewish life cannot be overstated. For this reason, Rabbi Yaakov Kamenetsky, one of greatest luminaries of the previous generation, often chose to gift bar mitzvah boys a new watch. On this auspicious day marking a young man’s entry into adulthood, he wished to impart that there is nothing more precious in life than time.

God took the Jewish people out of Egypt to become His people and observe His Torah. As new masters of their own schedule, the manumitted slaves had to remember that there was a Master expecting them not to allow mitzvot “to be leavened.” A Mishnah captures this experience of time: “Rabbi Tarfon said: The day is short, the task is great, the laborers are lazy, the reward is much, and the Master is insistent.”

This finds clear expression in Halachah as well. As the Rav puts it:

A person reads keri’at Shema at 9:05 and fulfills the mitzvah, but at 9:06 his performance is worthless. What did he miss? It was the same recitation, the same commitment, the same dedication. And yet, he has not fulfilled the mitzvah of keri’at Shema. Time is of critical importance – not years or months, but seconds and split seconds. Time-awareness and appreciation is the singular gift granted to free man, because time belongs to him; it is his time, and he can utilize it to the utmost or waste it.

Once sensitized to the preciousness of time, the Jew must maximize it. Wasting time, bitul zeman, is worthy of contempt.

Exploring the Rav’s Insight
In the Torah, the very first thing to be sanctified is not a place, object, or being, but time itself: “God blessed the seventh day and sanctified it” (Genesis 2:3). As we have seen, the first commandment given by God to the Jewish people was to mark sacred time by sanctifying the new month. As we do so by reciting Hallel on Rosh Chodesh, some have a custom to say the following verse afterwards: “And Avraham was old, advanced in years, and God blessed Avraham with everything” (Genesis 24:1). Why?

Perhaps the key lies in the phrase usually translated as “advanced in years” ( באָּ ביַּמִָּים ), but which can be understood to mean that he came to ( בָּא ) each day ( ביַּמִָים ) with everything he had to give. He did not leaven any mitzvot. He ran to greet his guests (Genesis 18:2) and rushed to the tent to prepare their meal (Genesis 18:6). He rose early in the morning to fulfill the command to sacrifice Yitzchak (Genesis 22:3), a practice that the Talmud developed into a general principle that one should perform mitzvot with alacrity: zerizim makdimim le-mitzvot.

Since Avraham taught us time-consciousness by personal example, perhaps this is why on Rosh  Chodesh, a day that commemorates that very concept, we remind ourselves to walk (or rather run) in our forefather’s footsteps.

The first act of sanctification, the first commandment to the nation, and the first Jew all share a common theme: a full appreciation and awareness of time.

 

Posted on

Parashat Vayechi: Going Home

Excerpted from Rabbi Aaron Goldscheider’s Torah United: Teachings on the Weekly Parasha from Rav Avraham Yitzchak HaKohen Kook, Rabbi Joseph B. Soloveitchik, and the Chassidic Masters, co-published by OU Press and Ktav Publishing House

Going Home

Yaakov is keenly aware of death’s approach. He summons Yosef and makes him swear to bury him in the Land of Israel, in the city of Chevron. This apparently opens an old wound, as Rachel, Yosef ’s mother, was not buried in the special burial cave there – me’arat ha-machpelah. Although the obedient Yosef does not verbalize a complaint, Yaakov senses the air suddenly grow tense. He explains that he had to bury her along the way, but he does not justify why he could not have continued perhaps a day’s journey past Beit Lechem to bury her with her ancestors. What was the reason for this?

Land and Torah 
The Ramban first explicates the opinion of Rashi, who says that it was a divine decree that she be buried in Beit Lechem. Her descendants would pass by her plot as they went into exile, and she would cry and pray for them. The Ramban suggests that this is implied by the repetition of “on the road” (Genesis 48:7), meaning, on the road from Yerushalayim into exile.

The Ramban later claims that all of this is apologetics, as the real reason Yaakov did not bury her in the cave was that two sisters should not be buried there, for he would be embarrassed before his forefathers. In other words, the forefathers who observed the entire Torah would be affronted by the fact that Yaakov did not uphold the Torah’s prohibition against marrying two sisters. But if there was a problem, Rabbi Joseph B. Soloveitchik wondered, why did he marry Rachel after having married Leah? Elsewhere, the Ramban develops the novel idea that the Patriarchs kept the 613 mitzvot only when they lived in the Land of Israel, and Yaakov married the two sisters while he was in Charan. It would only be an affront now to his ancestors and descendants to bury two sister-wives next to each other in the place where the entire Torah must be kept. This was also why Rachel had to die once she entered the borders of Israel.

Jewish Status
In this context, a fundamental issue needs to be addressed: What was the status of the Patriarchs and Matriarchs before the giving of the Torah? Did they have the status of benei Noach, with full halachic status only coming into effect once the nation of Israel accepted the Torah at Sinai? It is here that the Ramban makes a striking assertion: The Patriarchs bore the status of full-fledged Jews, but only when they resided in the Land of Israel.

The Rav finds a source for the Ramban’s idea in the berit bein ha-betarim, the Covenant between the Parts:

I will establish My covenant between Me and between you and your seed after you, throughout the generations as an everlasting covenant, to be God for you and your seed after you. And I will give
you and your seed after you the land of your sojourning, the entire land of Canaan as an everlasting possession, and I will be their God. (Genesis 17:7–8)

A central component of this covenant between God and Avraham and his family was “the acknowledgment of the unique and preeminence of the Land of Israel as the central arena for the fulfillment of Jewish destiny.” Without this element, the covenant was incomplete. In other words, the attachment to the Land of Israel as the Jewish homeland was established and made the underpinning of Jewish identity even prior to Sinai, when the covenant was still familial. This would change at Sinai, when the covenant shifted from family to nation. Therefore, prior to the giving of the Torah, it would seem that this familial covenant did not fully apply outside the Land, and Yaakov could marry two sisters.

Longing for the Land
Echoing his father’s request at the beginning of the parashah (Genesis 47:29–31), Yosef insists that his final resting place be in the Land of Israel: “I am about to die, but God will surely remember you and bring you out of this land, to the land that he swore [to give] to Avraham, Yitzchak, and Yaakov . . . bring up my bones from here” (Genesis 50:24–25). Moshe would carry out this request (Exodus 13:19), and the Midrash tells us it is because Yosef identified himself as belonging to the Land of Israel: “for I was stolen from the land of the Hebrews” (Genesis 40:15).5 Even after becoming a royal, heroic figure in his adopted country, Yosef’s heart lay with his beloved homeland. Throughout, Yosef remained an ivri, a Hebrew, rather than an Egyptian.

If the familial tie to the land was unbreakable, why did Yosef not make his sons swear to take up his bones instead of his brothers? The Meshech Chochmah (Rabbi Meir Simcha of Dvinsk) proposes that Yosef prophetically foresaw that his son Menashe would settle half of his tribe in Transjordan, outside the actual borders of the land. The older son might decide to have Yosef buried in his portion, so Yosef did not want to risk being buried outside the promised land. He therefore did not ask his own children to be responsible for this task.

The Rav was told a fascinating story about the reinterment of Baron Edmond James de Rothschild (1845–1934), the magnanimous magnate who provided the financial support for the fledgling New Yishuv in Ottoman Palestine, by his son, Baron Alain de Rothchild (1910–1982). Edmond James devoted so much of his energy and means to reviving the land that he stipulated in his will that he be buried in Israel. When, years later, he was accordingly disinterred and reburied in Israel, Charles de Gaulle, then president of France, commented, “I thought he was a loyal Frenchman. Isn’t France good enough for him to be buried here?” The Rav observed that neither Pharaoh nor de Gaulle could understand the nature of the Jew and his bond with the Land of Israel.

Reb Chaim’s Dream
In describing his own upbringing, the Rav recounted a home aglow with passion for the Holy Land. This was especially true of his renowned grandfather Rav Chaim Brisker: [T]he Land of Israel occupied a major role in my house. My grandfather, Reb Chaim, was the first to halachically analyze, define, and conceptualize on an extraordinary intellectual level the topics pertaining to the Land of Israel. These included such topics as the sanctity of the Land, the sanctity of partitions, temporary sanctification and eternal sanctification of the Land of Israel. . . . These terms represented not only concepts, abstract thoughts, and formal insights, but they also reflected deep-rooted emotions of love, yearnings, and vision for the Land of Israel. Discussions of the sanctity of the Land of Israel, the holiness of walled cities, the sanctity of Jerusalem, were my lullabies, my bedtime stories. Reb Chaim was perhaps the greatest lover of Zion in his generation. He constantly delighted in the thought that after he married off all his children, he would transfer his rabbinate to one of his sons and then settle in the Land of Israel. There he would purchase an orchard and fulfill the agricultural laws which pertain to the Land of Israel.

Exploring the Rav’s Insight
While usually parashiyot are separated from each another by a considerable space, the first word of Parashat Vayechi is minimally separated from the last word of Parashat Vayigash. According to Rashi, this alludes to the impending bondage of the Jewish people in Egypt following the death of Yaakov. Rebbe Meir Yechiel Halevi Halstock, the Ostrovtser Rebbe, articulated a deeper symbolism in his Me’ir Einei Chachamim. In Vayigash, Yaakov is in the Land of Israel and has not yet descended to Egypt. In Shemot, the redemption has already been set in motion. Vayechi is the only parashah in which Yaakov and his sons are fully in the Egyptian exile, even if not suffering bondage. The only way to survive the exile is to maintain a strong link to our homeland. If this parashah were “open,” that is, separated like every other parashah from the preceding one, it would symbolize a complete disconnect of the Jewish people from their land. With the two parashiyot closely joined as they are, the vital lifeline holds. The Jews will return to the land from every exile. The bookends of Parashat Vayechi therefore show that the heart and soul of the Jew always yearn to go home.