The Rav on Hirhur Teshuvah

Hirhur Teshuvah: The Teshuvah of Rosh Hashanah

Watch: Rabbi Joseph B. Soloveitchik Annual Teshuvah Drasha

September 11, 1975 Americana Hotel