Posted on

Birkat Yitzchak – Purim

Excerpted from Rabbi Menachem Genack’s Birkat Yitzchak Chidushim U-ve’urim al HaTorah

ואנכי הסתר אסתיר

ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה’ בעמלק מדור דור (יז, טז)

וברש”י: “ידו של הקב”ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. ומהו כס ולא נאמר כסא, ואף השם נחלק לחציו. נשבע הקב”ה שאין שמו ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כלו וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם”

והנה הספר היחיד בתנ”ך שלא נזכר בו שמו של הקב”ה הוא מגילת אסתר. ובפשטות טעם הדבר הוא, שכל הנסים שבמגילת אסתר הם נסים נסתרים, והנהגת ה’ ופעולתו נסתרת מאחורי הפרגוד ואינו נראה אלא לבעל אמונה המבין דבר לאשורו. וכן אמרו חז”ל (חולין קלט, ב): “אסתר מן התורה מנין, ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא וגו'”, שהכל נעשה בהסתר.

אבל הנה ראיתי בספר ‘לימודי ניסן’ להגאון רבי ניסן ליפא אלפערט זצ”ל, שכתב שהטעם בדבר הוא משום שמגילת אסתר מדברת אודות המן ובמה שרצה להשמיד את היהודים ובסוף הוא נתלה, וכל תוכן ותוקף מגילת אסתר הוא לזכור את עמלק ומחייתו, שהמן מצאצאי עמלק היה, ולכן לא נזכר שמו של הקב”ה, שכל זמן שעמלק קיים אין שמו של הקב”ה שלם.

והנה לכאורה נראה שמה שאין אנו רואים בגלוי את מעשה הקב”ה והכל נראה כטבע, הוא משום שאם היתה הנהגת הקב”ה גלויה לעין כל לא היה מקום לאמונה ובטחון, וזהו לפי הטעם הראשון שביארנו למה שמו של הקב”ה אינו נזכר במגילת אסתר. אולם לפי מה שכתב הגר”נ אלפערט זצ”ל יש לומר, שמציאות הרשע ועמלק בעולם מכסים ומסתירים מעינינו את מעשה ה’ ולכן אינו נראה לכל, אבל בימות המשיח כשיימחה עמלק, אז תמלא הארץ דעה את ה’ ועיני כל יראו את מעשה ה’ ויבינו השגחתו בעולם ואז יהיה שמו וכסאו שלם.