Posted on

Birkat Yitzchak – Tetzaveh

Excerpted from Rabbi Menachem Genack’s Birkat Yitzchak Chidushim U-ve’urim al HaTorah

פרשת תצוה

יבוא קול ויכפר על קול

ונשמע קולו בבואו אל הקדש (כח, לה)

“תניא ר’ סימון בשם ר’ יונתן אומר, ‘והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש, יבוא קול ויכפר על קול ההורג נפש” (ירושלמי יומא פ”ז ה”ג).

עיין בתורה תמימה שביאר דסמיך על לשון ‘קול דמי אחיך צועקים’. אך נראה לפרש באופן אחר. שלא נלמד הענין מהריגת הבל, אלא שכוונת הירושלמי על יוסף, שלא שמעו אחיו את צעקותיו כשזרקוהו בבור, כדכתיב: “אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו” (בראשית מב, כא).

ועיין בגמ’ זבחים (פח, ב): “אמר ר’ ענני בר ששון, למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה. לומר לך מה קרבנות מכפרים, אף בגדי כהונה מכפרים. כתונת מכפרת על שפיכות דמים, שנאמר ‘וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתונת בדם'”, ע”כ. הרי מבואר שכתונת מכפרת על שפיכות דמים ונלמד מיוסף.

ונראה לבאר יותר, שבגדי כהן גדול עצמם הם במקום כתונת הפסים של יוסף, ובאים לכפר על החטא הנורא של מכירת יוסף. שכתונת הפסים הביאה לפירוד בין השבטים, ובגדי הכהן הגדול העשויים גם הם מהרבה צבעים – תכלת ארגמן ותולעת שני, באים להראות את האחדות בישראל, ולכן הכהן גדול לובש על לבו את החושן שחקוקים עליו שמות כל השבטים. ועיין רמב”ן עה”פ לכבוד ולתפארת (כח, ב), וז”ל: “כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה כמו שמצינו בכתונת ועשו לו כתונת פסים שפי’ מרוקמת כדמות פסים והוא כתונת תשבץ כמו שפירשתי והלבישו כבן מלכי קדם וכן הדרך במעיל וכתונת”, עכ”ל.

והנה יש להוכיח שבגדי כהן גדול עומדים במקום כתונת הפסים, מזה ששמות כל השבטים חקוקים על שתי אבני השוהם, ושוהם הוא גם האבן של יוסף בחושן. כי תפקיד הכה”ג הוא להביא שלום ואחדות בישראל, וזה אכן מה שמסמל החושן שיש אחדות בישראל, ועל כן כל השבטים מאוחדים במסגרת החושן והאבני שוהם.

[ויתירה מזו, הרי הכהן גדול שהוא המיוחד משבט לוי (שיחד עם שמעון היה מן היוזמים את מכירת יוסף) הוא שבא לכפר על חטא זה, ולהביא אחדות ושלום בישראל.]

ולפי דברינו יובן ג”כ מדוע הנשיאים הם אלה שהביאו את אבני השוהם ואת אבני המלואים לאפוד ולחושן (שמות לה, כז), שהרי הנשיאים הם המייצגים של כל שבט ושבט, ומה שהביאו את אבני השוהם ואבני המלואים מראה שהם פועלים יחד למען איחוד עם ישראל, ההיפך ממה שגרמו השבטים כשמכרו את יוסף.