Posted on

Birkat Yitzchak – Vayakhel

Excerpted from Rabbi Menachem Genack’s Birkat Yitzchak Chidushim U-ve’urim al HaTorah

פרשת ויקהל

מלאכת הבערה – ברכת בורא מאורי האש

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת (לה, ג)

וברש”י ד”ה לא תבערו כתב וז”ל: “יש מרבותינו אומרים הבערה ללאו יצאת, ויש אומרים לחלק יצאת”, עכ”ל.

והנה צ”ב למה דוקא הבערה יצאת מכל שאר ל”ט מלאכות דמאי שנא הבערה מכל שאר מלאכת שבת. ועיין ברמב”ן עה”ת שכתב שמה שהוזכרה הבערה כאן, הוא להראות שמלאכה לצורך הנאת הגוף אסורה, שאף שביו”ט אוכל נפש וכן מלאכה לצורך הנאת הגוף מותרת בשבת היא אסורה, כי האש צורך כל מאכל. והביא כן מהמכילתא “רבי נתן אומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ביום השבת למה נאמר, לפי שהוא אומר ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, שומע אני יהא רשאי להדליק לו את הנר, להטמין לו את החמין, ולעשות לו מדורה בשבת, ת”ל לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת”. וכן ביאר גם הרשב”ם וז”ל: “לפי שבימים טובים כתיב אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, שם הותרה הבערת אש לאפות ולבשל וכו’, לכך מזהיר כי בשבת לא תבערו אש למלאכת אוכל נפש, וכל שכן שאר מלאכות שאסורין אפילו ביום טוב”.

והנה מה שמברכין בורא מאורי האש במוצאי שבת הוא משום שתחילת בריאתה של האש היתה במוצאי שבת הראשון, כמבואר בגמ’ פסחים (דף נג, ב) וכן הוא בבראשית רבה (פר’ יא סי’ ב), אלא שעדיין צ”ב מדוע נסדרה ברכת בורא מאורי האש דוקא על הכוס וכחלק מן ההבדלה.

ושמעתי ממו”ר מרן הגרי”ד סולוביצ’יק זצ”ל כי הטעם הוא משום שאדם הראשון נברא בערב שבת, וליל שבת הראשון היה דר בחושך, ולמה באמת לא נוצרה האש בתחילה בליל שבת ונבראה דוקא לאחר השבת, זה היה משום דאסור להבעיר אש בשבת ובשבת היתה שביתה מוחלטת, ולכן מזכירין זאת דוקא בהבדלה כיון שלא נבראה האש בתחילה בשבת.

ואפשר שזהו גם כן הטעם שהתורה הזכירה דוקא “לא תבערו אש ביום השבת”, ומלאכת הבערה יצאה משאר המלאכות [או ללאו יצאת או לחלק יצאת] משום שהאש לא נבראה עד לאחר השבת להראות על השביתה מכל מלאכה בשבת [ואפשר עוד משום שאש הוי מלאכה יש מאין ולא רק מלאכת תיקון].