Posted on

Birkat Yitzchak: Toldot

Excerpted from Rabbi Menachem Genack’s Birkat Yitzchak Chidushim U-ve’urim al HaTorah

פרשת תולדות

הדמיון בין נתינת הברכות ליעקב ועשו לשני שעירי יוה”כ

“קח לי שני גדיי עזים טובים: טובים לך וטובים לבניך טובים לך שעל ידן אתה נוטל הברכות וטובים לבניך שעל ידן מתכפר להם ביום הכפורים אחד לה’ ואחד לעזאזל” (מדרש רבה).

המעיין בפרשת נתינת הברכות ליעקב ועשו, יראה שיש בה דמיון למהלך של שני השעירים ביוה”כ אחד לה’ ואחד לעזאזל. שהרי יעקב ועשו היו תאומים וקבלו אותו חינוך אלא שאחד נעשה איש ציד והאחר איש תם יושב אהלים, וכן הוא בענין שני השעירים שאכן דומים זה לזה במראה וקומה ולקיחתם כאחד אלא שע”י הגורל נקבע שאחד נעשה לה’ והשני לעזאזל.

והנה הגר”ח זצ”ל ביאר שחלוק עשו מישמעאל, בכך שישמעאל מלידתו הופקע מלהיות זרע אברהם, דכתיב: “כי ביצחק יקרא לך זרע”, אבל עשו יכול היה להיות זרע אברהם דכתיב “כי ביצחק” ולא כל יצחק, וזה היה יכול להיות או יעקב או עשו, אבל לא שניהם. וכאן בשעת נתינת הברכות היתה שעת הגורל לקבוע מי יהיה היורש של אברהם אבינו. [ועיין בחידושי הרי”ז עה”ת פר’ תולדות.]

ועיין ברמב”ן (ויקרא טו, ח) שהביא מבראשית רבה: “ונשא השעיר עליו, זה עשו שנאמר הן עשו אחי איש שעיר, את כל עונותם, עונות תם שנאמר ויעקב איש תם”, וזה מפורש ג”כ בפרקי דרבי אליעזר הגדול, ונמצינו למדים על הדמיון בין יעקב ועשו לשני השעירים ביוה”כ.